fbpx

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke srdcenahorach.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty“ v príslušných gramatických tvaroch). Predmetom kúpnej zmluvy je aj kúpa a predaj hmotných predmetov predávaných prostredníctvom e-shopu na webe srdcenahorach.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa taktiež vzťahujú aj na zmluvu o poskytnutí služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času a sú poskytované osobne zástupcom/zástupcami poskytovateľa služby v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote. Na všetkých miestach, kde sa v ďalšom texte uvádza predávajúci, je potrebné rozumieť pod uvedeným pojmom aj poskytovateľa služby, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.

Predávajúci:
Digital Marketer s.r.o.
IČO: 46 040 617
DIČ: 2120140253
Spisová značka: 24108/P
Ulica: Vlada Clementisa 4
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01
EUR účet: SK4683300000002201608265
e-mail: podpora@srdcenahorach.sk

Kupujúci – ďalej len Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.

Produkty – predstavujú veci hmotnej povahy predávané prostredníctvom predajných stránok a e-shopu – textil, reklamné predmety – perá, diáre, kalendáre, stojany na mobily, náramky apod.

V prípadoch uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času, je pod pojmom kupujúci v týchto obchodných podmienkach potrebné rozumieť aj príjemcu služby, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.

2. Objednávka Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ navrhuje uzavretie zmluvy s Predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky srdcenahorach.sk.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa prijíma faktickým úkonom – t.j. samotným dodaním Produktu na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. Produkty

Prostredníctvom e-shopu sú predávané hmotné produkty ako tričká, polokošele, príp. produkty v podobe stojanov ma mobily, náramky, diáre, kalendáre a iné – všetko pre priaznivcov projektu Srdce na horách.

4. Cena Produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Produkte v dobe objednania Produktov. Kupujúci dostane Produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú konečné, firma nie je platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu pri produktoch v elektronickej podobe sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pod prevzatím produktu v hmotnej podobe, t. j. produktu doručovaného poštou resp. kuriérom, sa rozumie prevzatie od poštového prepravcu.

5. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty a služby, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora Michala Krivosudského v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19  a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t.j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri online produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Kupujúci dostane emailom prístupy k online produktu. V prípade produktov nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. V prípade predĺženie dodacej lehoty Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho. Tovar je doručovaný Kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za produkty v hmotnej podobe objednané z e-shopu Predávajúceho buď prostredníctvom platobného systému – zahŕňa výber medzi okamžitou online platbou kartou alebo online platbou bankovým prevodom v lehote stanovenej v e-maile o potvrdení uskutočnenia objednávky v e-shope – alebo dobierkou, ktorú uhrádza pri prevzatí doručovaného tovaru. Pri platbe bankovým prevodom sa objednávka považuje za uhradenú v lehote splatnosti až momentom pripísania platby na účet Predávajúceho.

Pri produktoch z e-shopu, ktoré sú skladom, je dodacia lehota  1-5 pracovných dní od prijatia platby na účet Predávajúceho v prípade platby kartou alebo bankovým prevodom alebo do 1-5 pracovných dní pri platbe kúpnej ceny za tovar dobierkou.

Pri produktoch, ktoré v čase objednávky nie sú naskladnené, budete do 24 hodín od uskutočnenia objednávky informovaný o ich dostupnosti a predpokladanej dobe dodania.

Poštovné a balné v prípade predaja hmotných produktov cez e-shop Predávajúceho je už zahrnuté v kúpnej cene produktov, ak v e-shope pri jednotlivých produktoch nie je uvedené inak.

Upozornenie na automatickú platbu

Ak objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný o výške pravidelného mesačného alebo ročného poplatku na predajnej stránke produktu, rovnako aj o spôsobe, ako je možné členstvo ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. Ak Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, pošle mu Predávajúci do troch pracovných dní od vykonania prvej platby informáciu o budúcej opakovanej platbe prostredníctvom emailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy najneskôr v deň automatického vyúčtovania poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný emailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

Členstvo v klube môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou návodu umiestneného v členskej sekcii alebo kontaktovaním zákazníckej podpory prostredníctvom emailu podpora@srdcenahorach.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej účtovaný. Ukončením členstva sa Kupujúci vzdáva všetkých výhod, ktoré mu členstvo prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup definitívne ukončený po vypršaní uhradenej doby členstva.

7. Záručné podmienky a reklamácie

Na online produkty ako aj produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu srdcenahorach.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri online produktoch sa záruka vzťahuje vyslovene na technickú funkčnosť prístupových hesiel resp. správne technické doručenie objednaných produktov. Pri produktoch iného charakteru pozri bod 9 týchto obchodných podmienok (9. Zodpovednosť za vady).

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese podpora@srdcenahorach.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva Kupujúceho  na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:
Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu: …………..

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Tovar odporúčame vrátiť v nepoškodenom obale. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom Kupujúcemu naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Tovar si Kupujúci môže vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Vzhľadom na rôznorodú povahu ponúkaných produktov je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvu o poskytnutí služby – turistická výzva „Srdce na horách“. Pre danú službu platia špecifické podmienky (pozri bod 10 týchto obchodných podmienok).

9. Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady na on-line produktoch či tovaroch Predávajúceho:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak  je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2) Ak ide o vadu spočívajúcu v nesprávnom výbere veľkosti oblečenia predávaného prostredníctvom e-shopu srdcenahorach.sk, je možné požadovať výmenu za príslušnú veľkosť podľa veľkostnej tabuľky zverejnenej na e-shope srdcenahorach.sk iba v prípade, ak oblečenie nebolo používané, nie je zašpinené ani inak zničené konaním Kupujúceho a nie sú z neho odstránené visačky Predávajúceho (t.j. iba oblečenie vyskúšané po zakúpení za účelom zistenia správnosti objednávky tovaru).

3) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.

4) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

Všeobecne pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

Reklamačný poriadok pri reklamácii tričiek, kalendárov, stojanov na mobily a iných hmotných produktov (spotrebných vecí) predávaných cez eshop srdcenahorach.sk:

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle Predávajúceho a to osobne alebo poštou. Tovar doručuje Kupujúci na vlastné náklady na adresu Predávajúceho:

Digital Marketer s.r.o., Vlada Clementisa 4, 080 01 Prešov, podpora@srdcenahorach.sk

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie Kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku – súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka – platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:

 1. Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
  a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
  b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)
 2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
  a) meno a adresu Kupujúceho;
  b) názov produktu, cenu, dátum zakúpenia;
  c) popis nedostatku – dôvod reklamácie;
  d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená
  e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak);
  f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.
 3. Originál reklamačného listu dostane Kupujúci, kópia ostáva Predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:

 1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, Predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže Predávajúci:
  a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok, alebo
  b) vrátiť peniaze Kupujúcemu, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
  – chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
  – alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),
  – alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s Kupujúcim nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na  webovej stránke srdcenahorach.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

10. Špecifické podmienky pre turistické výzvy „Srdce na horách“

Kupujúci si okrem tovaru môže prostredníctvom webovej stránky zakúpiť účasť na turistickej výzve „Srdce na horách“ ako službu ponúkanú Predávajúcim (ďalej len „Výzva“). V rámci webovej stránky sú bližšie špecifikované výhody spojené s Výzvou, podmienky poskytovania týchto výhod, registračného poplatku spojeného s registráciou sa do Výzvy (ďalej len „Štartovné“) a iné dôležité informácie týkajúce sa Výzvy. Na objednanie a registráciu do Výzvy a platenie Štartovného sa nevzťahujú ustanovenia článkov o objednávaní, platení a doručovaní tovaru.

Kupujúci nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s predmetom kúpy Výzva s poukazom na ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde tieto služby sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Predmetom výzvy je zdolávanie vrcholov na území Slovenskej Republiky. Predávajúci vybral konkrétne vrcholy v pohoriach Slovenskej Republiky. Všetky konkrétne vrcholy daných výziev sú uvedené na webovej stránke. Tieto vrcholy bude môcť Kupujúci zdolať, v termíne danej výzvy uvedenom v detaile danej výzvy na webovej stránke. Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 16 rokov a staršia. Výzva má jasne vymedzený začiatok a koniec. Tieto náležitosti sú uvedené v detaile výzvy na webovej stránke.

Kupujúci sa zapojí do výzvy, ak sa zaregistruje prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Pri registrácií je kupujúci povinný zaplatiť Štartovné, ktorého výška bude uvedená pri registrácií na danú výzvu. V prípade, že Kupujúci neuhradí Štartovné, nebude do Výzvy zaradený. Registrácia Kupujúceho sa stane úspešnou momentom, pripísania uvedeného Štartovného na účet Predávajúceho. O tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú zadal pri registrácii.

Kupujúci výzvu splní, ak sa odfotí na každom vrchole z vrcholov danej výzvy uvedených na webovej stránke v detaile výzvy, tak aby ho bolo na fotke riadne vidno a fotku nahrá do svojho Instagramového profilu a označí profilom @srdcenahorach, prípadne hashtagom #srdcenahorach. Ak kupujúci nemá alebo nechce využiť Instagramový účet, fotky môže zaslať na email vyzva@srdcenahorach.sk. Takto náhrané alebo odoslané fotky budú postúpené Predávajúcemu na schválenie. Po schválení, zaeviduje Predávajúci daný vrchol za zdolaný. Fotografie je potrebné dodať do konca trvania výzvy. Fotka z vrcholu bude Kupujúcemu schválená, ak na nej bude osoba zhodujúca sa s osobou na profilovej fotke, ktorú Kupujúci pri registrácií alebo po nej vložil do svojho osobného profilu a zároveň bude fotka zachytávať prostredie zhodujúce sa s prostredím vrcholu niektorého z vrcholov uvedených v detaile danej výzvy.

Predávajúci si je vedomý prípadných zlých poveternostných podmienok (hmla, dážď, vietor), prípadne iných okolností, ktoré účastníkovi zhoršia zhotovenie fotografie a pri posudzovaní fotografie na ne bude prihliadať.

Každý Kupujúci, ktorý zdolá všetky vrcholy danej výzvy uvedené v detaile danej výzvy a zároveň splní aj ďalšie podmienky uvedené v tomto bode získa medailu. Medaila bude Kupujúcemu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete zaslaná poštou.

Z výzvy môže byť vylúčený ten Kupujúci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu výzvy za účelom splnenia výzvy, bez ktorého by inak výzvu nesplnil alebo sa ani nemohol zúčastniť vo výzve.

Kupujúci si uvedomuje charakter výzvy a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou v danej výzve a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí Predávajúcemu. Kupujúci prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u Predávajúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie t.j. poistenie do hôr, nakoľko náklady na zásah Horskej služby nie sú preplacané iným druhom poistenia.

11. Podmienky losovania cien v letnej výzve „Srdce na horách“ 2023

Účastník letnej výzvy „Srdce na horách“ 2023 bude zaradený do žrebovania o ceny. 1x víkendový pobyt, 1x vyhliadkový let, 1x smart hodinky v prípade, že splní výzvu. Splnenie výzvy je špecifikované v bode 10 týchto obchodných podmienok.

Účastník, ktorý spolu so sebou do výzvy zaregistroval druhú osobu, získava do losovania 2 hlasy. Súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu, resp. jeden kus z cien uvedených v tomto článku. Podmienkou získania výhry uvedenej v tomto článku je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými partner súťaže oboznámi výhercu v oznámení o výhre alebo pri odovzdaní výhry. Všetky výhry uvedené v tomto článku sú neprenosné.

Žrebovanie súťažiacich o ceny bude prebiehať po skončení výzvy najneskôr dňa 31.10.2023. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a to do 7 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Výhercovia budú zároveň zverejnení na sociálnej sieti Instagram v profile @srdcenahorach. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

V prípade, ak sa nebude možné emailom alebo telefonicky spojiť s výhercom do s siedmich dní odo dňa telefonického kontaktovania, resp. od zaslania emailu alebo výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému nasledujúci deň po tom, čo výherca naplní jeden z dôvod uvedených v predchádzajúcej vete. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže. Na výhru nemá účastník právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

12. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

13. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.